CONTESTANT ASAOKA YOSHITSUGU
MODEL TANAKA CHIARI

Ladies Photo NO.129